De Cliëntenraad is nauw betrokken bij beleidsvorming en overlegt hierover met de Raad van Bestuur. Om cliënten inspraak te geven kan de raad gebruik maken van advies- of instemmingsrecht. Wanneer de raad welk recht mag gebruiken is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018.

De leden van de Cliëntenraad worden ondersteund door een professional die een onafhankelijk positie bekleedt binnen de RIBW. In de Cliëntenraad zijn cliënten uit de Regioraden vertegenwoordigd. Zo houdt de raad voldoende voeling met haar achterban.

Ondersteuner Cliëntenraad

Gabriëlle Gieling
T: 06 10 63 78 79
E: g.gieling@ribw-nr.nl

*De Cliëntenraad behartigt de belangen van groepen cliënten. Voor klachten van de individuele cliënt wordt doorverwezen naar de klachtenfunctionaris of de cliëntenvertrouwenspersoon. Je kunt altijd contact met ons opnemen, zodat wij met je kunnen meedenken.

Robin
Story title

Ervaringsverhalen

Robin over leren omgaan met stemmen horen en herstel

Cliëntenplein Nieuws