Alle feiten over Wmo

Beschermd wonen

 • Beschermd wonen valt sinds januari 2015 onder de Wmo en is daarmee de verantwoordelijkheid van de (centrum)gemeenten.
 • De AWBZ verdwijnt. Hiervoor in de plaats is de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) gekomen. Deze nieuwe wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zwaarste, langdurige (intramurale) zorg. Hieronder valt niet de begeleiding die de RIBW biedt. Het is goed mogelijk dat een deel van de mensen die nu een hoge ZZPC-indicatie voor begeleid wonen hebben op termijn toegang krijgen tot de Wlz. Hiervoor worden inhoudelijke criteria ontwikkeld door de wetgever.
 • Bestaande cliënten met een geldige ZZPC-indicatie houden op 1 januari 2015 hun recht op beschermd wonen. Dit recht geldt vanaf die datum voor maximaal vijf jaar. Is de lopende indicatie voor een kortere periode afgegeven? Dan geldt het overgangsrecht voor de nog resterende duur van de indicatie.

 

Begeleid zelfstandig wonen

 • Ook begeleid zelfstandig wonen valt sinds januari 2015 onder de Wmo en is daarmee de verantwoordelijkheid van de(centrum)gemeenten.
 • Voor deze indicaties geldt een overgangsrecht van ten hoogste één jaar.
 • Bestaande pgb’s voor begeleid zelfstandig wonen kunnen worden omgezet naar een gemeentelijk pgb.

 

Dagbesteding en werk

 • Dagbesteding en werk gaat in zijn geheel over naar de Wmo. De gemeenten hebben hiervoor minder geld beschikbaar dan voorheen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen specialistische dagbesteding (hieronder valt ook inloop) en arbeidsmatige dagbesteding.

 

Zorgtoeleiding Wmo

 • Nieuwe cliënten kunnen voor zorg sinds januari 2015 terecht bij het gemeentelijk Wmo-loket. Gemeenten bepalen zelf hoe zij de loketten organiseren.

 

Verpleging en verzorging

 • Verpleging en verzorging is sinds januari 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Eigen bijdrage

 • Iedereen die boven de 18 jaar is en gebruik maakt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurende zorg (Wlz) moet daarvoor een eigen bijdrage betalen. Dat geldt dus ook voor alle cliënten van de RIBW boven de 18.
 • Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is de instantie die de hoogte van de eigen bijdrage bepaalt en de bijdragen int.
 • Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe groot uw eigen bijdrage is.

Bereken de eigen bijdrage voor zorg met verblijf

Wilt u meer weten over de hervorming van de langdurige zorg in de geestelijke gezondheidszorg, kijk dan op de Factsheet Ministerie van VWS

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl