Klachtencommissie

Medewerkers van de RIBW doen hun uiterste best om cliënten zo goed mogelijk te begeleiden. Mocht u toch ontevreden zijn over een medewerker of over de RIBW als organisatie, dan kunt u een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Wanneer is er sprake van een klacht?
Bij een klacht vindt u dat de RIBW en haar medewerkers iets hadden moeten doen of iets beter hadden moeten doen.
Voorbeelden van klachten zijn:

  • U vindt dat uw begeleider u niet juist heeft behandeld of gemaakte afspraken niet (goed) nakomt
  • U hebt veel last van medebewoners en er wordt niets aan gedaan
  • U hebt te weinig inspraak gehad
  • U vindt dat uw privacy geschonden wordt
  • Er worden fouten gemaakt met medicijnen
  • Er vinden ongewenste intimiteiten plaats

Wat kunt u doen met een klacht?
Als u een klacht heeft, kunt u die bespreken binnen de woonvorm, met uw begeleider, zorgcoördinator of de manager van de locatie. Ook is het mogelijk hierover eerst contact te hebben met de cliëntenvertrouwenspersoon en deze te vragen voor u te bemiddelen. Maar u kunt ook direct een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Het indienen van een klacht
De klachtencommissie is onafhankelijk en bestaat uit zes mensen die niet in dienst zijn van de RIBW. De voorzitter van de commissie is jurist. Zij kunnen beoordelen of uw klacht gegrond is. Bij het indienen van een klacht kunt u zich laten ondersteunen door de cliëntenvertrouwenspersoon.

Hoe pakt u het aan?
U dient uw klacht schriftelijk of per e-mail in bij de klachtencommissie:

post:

Klachtencommissie voor cliënten
p/a Postbus 1437
6501 BK Nijmegen

e-mail:

klachtencommissieclienten@ribw-nr.nl
Brieven worden ongeopend doorgezonden.

Wat gebeurt er na het indienen van een klacht?
De klachtencommissie stuurt uw klacht naar degene over wie u klaagt en vraagt om een reactie (verweerschrift). U ontvangt hiervan een kopie. Als de klachtencommissie uw klacht in behandeling neemt worden u en degene over wie u klaagt samen uitgenodigd voor een hoorzitting. U kunt zich in die hoorzitting laten ondersteunen door bijvoorbeeld een familielid of de cliëntenvertrouwenspersoon. Tijdens deze zitting hebben klager en verweerder de mogelijkheid om nadere uitleg te geven. Drie weken na de hoorzitting doet de klachten-
commissie schriftelijk uitspraak of de klacht wel of niet gegrond is verklaard.

De klachtencommissie kan zelf naar aanleiding van een klacht geen maatregelen nemen. Dit kan alleen de Raad van Bestuur van de RIBW doen. De klachtencommissie adviseert de Raad van Bestuur

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl